ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ. 1399
Ίδρυση και,λειτουργια κέντρων παραθερισμού γυμνιστών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρουμεν και εκδιδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:
Άρθρο 1.
1.Επιτρεπεται η λειτουργία στον ελληνικό χώρο κέντρων παραθερισμού γυμνιστών.
2.Ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών νοούνται :
α)Ξενοδοχεία και κάθε άλλης μορφής τουριστικές εγκαταστάσεις (όπως τα κάμπινγκ) που ύστερα
από ειδική άδεια του ΕΟΤ λειτουργούν εφεξής μόνο ως κέντρα παραθερισμού γυμνιστών,
ενόσω διαρκεί η άδεια αυτή.
β)Οι εγκαταστάσεις που εξυπαρχης ιδρύονται και λειτουργούν ως τέτοιου είδους κέντρα με
ειδική άδεια του ΕΟΤ.
3.Στα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών διαμένουν κατά αρχήν μέλη αναγνωρισμένων
γυμνιστικών συλλόγων της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Μπορεί όμως να διαμένουν σ’ αυτά για άσκηση γυμνισμοu και άλλα προσωπα,ημεδαποι η’
αλλοδαποί, που ασκούν γυμνισμό, εφόσον τηρούν πιστά τους όρους και τους κανόνες
λειτουργίας τους.
Άρθρο 5.
Η άσκηση γυμνισμού στο χώρο των εγκαταστάσεων των κέντρων και το χώρο του αιγιαλού
και της παραλίας που βρίσκεται μπρος από αυτές δεν αποτελεί αδίκημα κατά τις διατάξεις
του άρθρου 353 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 7.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγελομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
το κείμενο του παρόντος και να εκτελεστή ως νόμος του Κράτους.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1983
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓ.ΚΟΥΤΣΙΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΛΕΞ.ΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα ,10 Οκτωβρίου 1983
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ. 353/
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.5060/1931
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.2971/2001
Αιγιαλός ,παραλία, και άλλες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 1.
Ορισμοί
1.’Αιγιαλος’ είναι η ζώνη της ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες
και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.
2.’Παραλια’ είναι η ζώνη της ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος
μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλου,προς εξυπηρέτηση της
επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα.
ΑΡΘΡΟ 2.
Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και χρησιμότητα αυτών
1.Ο Αιγιαλός , η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και
ανήκουν κατά Κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται.