Προκηρύχθηκε την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 από την ΕΕΔΕ και το ΙΝΣΕΤΕ  νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher στον  Τουρισμό

(β’ κύκλος) που αφορά 6.650 ανέργους ηλικίαςαπό 18έως 29 ετών, με τίτλο “Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών,
Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέαπου εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας,
ΣυμπληρωματικέςΥπηρεσίες Υποστήριξης και ΣυμβουλευτικήςΚαθοδήγησης.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Κατηγορία αποφοίτων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
Συνολικό Εισόδημαατομικό ή οικογενειακό οικ. έτος 2015 (μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
Βαθμός πτυχίου(μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)
Κατοχή Μεταπτυχιακού (μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)
Συμμετοχή στην προηγούμενη Δράση ‘Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του Τουρισμού’(μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)

Κατηγορία αποφοίτων υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικία Υποψηφίου(μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)
Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων (μέγιστος βαθμός: 35 μόρια)
Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας (μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)
Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
Συνολικό Εισόδημαατομικό ή οικογενειακό οικ. έτος 2015 (μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)
Συμμετοχή στην προηγούμενη Δράση ‘Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του Τουρισμού’(μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομαγια την πρώτη κατηγορία ανέρχεται σε 2458€ ενώ για τη δεύτερη 2248€.Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει στις11Μαρτίου 2016 και λήγει στις4 Απριλίου 2016 και ώρα 24.00.

Το ΚΕΚ Ανάπτυξη & Εξέλιξη προετοιμάζοντας έγκαιρα τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher καλεί όλους τους άνεργους  να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα προγράμματα.

Πληροφοριακό υλικό (Προκήρυξη, Εκδήλωση ενδιαφέροντος, Ενημερωτικό δελτίο, Δικαιολογητικά κτλ) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας εδώ

Σημαντικές Διευκρινίσεις:

Η χρονική σειρά προτεραιότητας δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ενώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα στοιχεία που θα δηλωθούν γιατί δε θα μπορούν αργότερα να διορθωθούν.
Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπειναέχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης  στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, δηλαδή από 10/12/2015 έως και10Απριλίου 2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το έντυπο προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 10/12/2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.