4 θέσεις εργασίας στους Δελφούς (πωλητές – εκμαγείων), διάρκειας 7 μηνών – Ολόκληρη η προκήρυξη

            Θέλεις δουλειά ; κάνε κλικ ΕΔΩ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 μήνες 2
101 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες 1
102 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

8 μήνες 7
103 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 8 μήνες 4
104 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 11
105 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 4
106 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΜΥΚΗΝΕΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 4
107 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 5
108 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΜΥΣΤΡΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 2
109 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΕΛΦΟΙ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 4
110

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

7 μήνες 4
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
111

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

7 μήνες 4
112

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

7 μήνες 1
113 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 2
114 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΝΩΣΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 5
115

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

7 μήνες 3
116 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 2
117 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 1
118

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ &

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΡΟΔΟΣ Ν.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΕ

ΠΩΛΗΤΩΝ

(ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

7 μήνες 4
119 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 2
120 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΣ ΔΗΛΟΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ) 7 μήνες 3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας :
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, τ.κ 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 37 22 500).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων, όπου αυτές εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (Δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πηγή