Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα,

επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονικης, Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

 Χειριστών Λειτουργίας για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας (ΧΛΝ4)

– Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπo αίτησης

Χειριστών Λειτουργίας για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΧΛΒ3)

–  Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

–  Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπο αίτησης

 Δοκιμαστών Χημείου για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας (ΔΧΗΝ1)

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπο αίτηαης

 Τεχνιτών Συντήρησης για την Επιθεώρηση Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και Ελευσίνας (ΤΣΕΕΝ)

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έντυπο αίτηαης 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Χειμάρρας 8Α

Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό της θέσης.

Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :

-Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση (την οποία μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα).

-Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).

-Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες. Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.

πηγή