Έχουν ξεκινήσει από της  17 Μαρτίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και 7 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Στο πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης έως 60.000 ευρώ (100% επιχορήγηση) για την ίδρυση Αρτοποιείων ή εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής από Ανέργους ή Ατομικούς Επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ενώ στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» υπάρχει η δυνατότητα εκσυγχρονισμού υφιστάμενων αρτοποιείων ή εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής με επιδότηση έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις για κάθε Πρόγραμμα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Στο πρόγραμμα για ίδρυση νέας επιχείρησης πορούν να συμμετέχουν
• Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
• Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος.
και επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης (100% επιδότηση).

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να έχουν την εξής Νομική Μορφή: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

Η ατομική επιχείρηση είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή μόνο για τη κατηγορία των ανέργων. Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες
• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κ.α )
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη, κ.α
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
• Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (με εφαρμογή της ρήτρας από το ΕΤΠΑ)
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι τη συμπλήρωση 2 ΕΜΕ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν εγκριθεί και να μην έχουν λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
• Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Προϋπολογισμός Έργων – Ποσοστό ενίσχυσης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δε δύναται να είναι μικρότερος των 15.000€ και δε δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 200.000€ στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν (επιλέξιμες δαπάνες) για:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό
• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Δαπάνες για προβολή – προώθηση (Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, Συμμετοχή σε Εκθέσεις, Διαφημιστικές καταχωρήσεις κλπ).
• Αγορά Επαγγελματικού οχήματος
• Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
• Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα επικοινωνήστε με την HFT Consulting στο 2106565400.

πηγή