Για την προστασία των λουομένων έχουν θεσπιστεί διατάξεις που καθορίζουν την κίνηση των σκαφών (αποστάσεις και ταχύτητα), που αφορούν δύο θέματα:
α) Την κυκλοφορία τους, αποστάσεις και ταχύτητα από σημαδούρες, λουόμενους ή ακτές.
β) Την προσέγγιση – εκκίνηση και επιστροφή τους προς τις ακτές (χώρους ελλιμενισμού, γλίστρες και αιγιαλό).

Το πρώτο θέμα έχει ρυθμιστεί με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (ΦΕΚ 444/26-4-1999) και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 4 (παράγραφος 3), που θέσπισε διαφορετικές αποστάσεις ανάλογα με το αν υπάρχουν ή όχι πλωτοί σημαντήρες και λουόμενοι, ενώ το δεύτερο ρυθμίστηκε πολύ αργότερα, με το Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 45, άρθρο 31 (ΦΕΚ 1535/4-8-2008), που ουσιαστικά ήταν αυτός που επέτρεψε στα σκάφη να προσεγγίζουν τις ακτές. Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει σήμερα:

Α. Ως προς την κυκλοφορία σκαφών
α) Όταν υπάρχουν λουόμενοι, απαγορεύεται η κυκλοφορία ταχύπλοου σκάφους:
– Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.
– Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
β) Όταν δεν υπάρχουν λουόμενοι, απαγορεύεται η κυκλοφορία ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την ακτογραμμή.
Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τους 5 κόμβους.

Σημείωση;
Για τα Jet Ski, οι παραπάνω αποστάσεις διαφοροποιούνται ως εξής:
200 μέτρα από τους πλωτούς σημαντήρες
300 μέτρα από το συνηθισμένο σημείο που φτάνουν οι λουόμενοι (αν δεν υπάρχουν σημαντήρες) και
500 μέτρα από την ακτογραμμή (αν δεν υπάρχουν λουόμενοι).

Β. Ως προς την προσέγγιση – εκκίνηση και επιστροφή σκαφών προς τις ακτές
Η εκκίνηση/επιστροφή ιδιωτικών ταχυπλόων σκαφών με τη χρήση κινητήρα επιτρέπεται:
α) Από/προς τους χώρους ελλιμενισμού τους (λιμάνια, μαρίνες, καταφύγια)
β) Από/προς τα κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες) που έχουν κατασκευαστεί για την καθέλκυση και ανέλκυσή τους, εφόσον:
– δεν υπάρχουν λουόμενοι σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους, ή
– κινούνται εντός οριοθετημένου διαύλου, που εκτείνεται σε απόσταση 100 μέτρων στη συνέχεια της γλίστρας προς την ανοικτή θάλασσα.
γ) Από/προς τον αιγιαλό, εκτός των λουτρικών εγκαταστάσεων, εφόσον:
– πλέουν εντός οριοθετημένου διαύλου, πλάτους 10 μέτρων, ή
– πλέουν με ταχύτητα 3 κόμβων αν δεν υπάρχουν λουόμενοι σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους, ή, σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι, πλέουν με ασφαλή ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον 1 κόμβο, τηρώντας πορεία από/προς την ανοικτή θάλασσα.

πηγή