Ο Δήμος Σητείας ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισµού, για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής του έργου «Μελέτη προστασίας της ακτογραµµής ανατολικά του Λιµένα Σητείας».

Η περιοχή που εξετάζεται αφορά την κεντρική παραλία της πόλης της Σητείας, η οποία παρουσιάζει µεγάλη επισκεψιµότητα και εξυπηρετεί ντόπιους και ξένους επισκέπτες, πλήθος τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και τις παρακείμενες ξενοδοχειακές μονάδες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί έντονα φαινόµενα διάβρωσης µε οπισθοχώρηση της ακτογραµµής της τάξης των 10 μέτρων την τελευταία εικοσαετία, ενώ από το 1945 έως σήµερα φτάνει τα 46 μέτρα, µε αποτέλεσµα η δυνατότητα εξυπηρέτησης των λουόµενων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να µειώνεται χρόνο µε το χρόνο.

Λαµβάνοντας υπόψη τη ζωτική σηµασία της παραλίας για την κάλυψη των αναγκών των λουόµενων, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προστασίας της ακτογραµµής από την περαιτέρω  διάβρωση, αλλά και η διερεύνηση κατασκευής λιµενικών έργων προστασίας της ακτογραµµής

Για την εξεταζόµενη περιοχή έχουν εκπονηθεί ερευνητικό έργο για την επίλυση του προβλήµατος διάβρωσης, την προστασία και ανάπλαση της ακτογραµµής και τη µείωση του κυµατισµού, Ακτοµηχανική ∆ιερεύνηση από το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, τον Απρίλιο του 2016 καθώς και ερευνητικό έργο από το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, τον Ιανουάριο του 2017.

Τα έργα προστασίας της ακτογραµµής από τη συνεχή διάβρωση απαιτούν την µελέτη λιµενικών έργων, ο σχεδιασμός των οποίων γίνεται σε δύο στάδια και περιλαµβάνει την εξέταση διάφορων λύσεων για την επιλογή της βέλτιστης λύσης για την υπό εξέταση περιοχή. Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ακολουθεί η λεπτοµερής εξέταση της προτεινόµενης λύσης και η πρόταση για την οριστική τεχνική λύση των έργων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος.

πηγή